ดาวห์โหลดเอกสาร
Posted: สอ.รพช. จำกัด Date: 2009-04-09 19:17:24
IP: 192.168.100.248
 
   
คู่มือเเละระเบียบ
 1. คู่มือสมาชิก (แผ่นพับ) ประจำปี 2558
 2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เงินกู้สามัญทุกประเภท (6/5/58) ใหม่
 3. ข้อควรระวังในการกรอกแบบฟอร์มเพื่อกู้เงินสามัญ
 4. สรุปประกาศสหกรณ์หลักเกณฑ์การกู้

 1. แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2558  **(01/04/2558)
 2. แบบฟอร์มถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษส่วนเกินหลักประกันการกู้ (กรณีที่ไม่ได้มาถอนเงินกู้ด้วยตนเองที่สหกรณ์) (25/8/58)
 3. รายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 40 ที่จะพ้นวาระ และใบสมัครคณะกรรมการชุดที่ 41 (11/11/56)
 4. แบบฟอร์มปิดบัญชีหลักประกันเงินฝาก (กรณีชำระหนี้หมด) (8/8/56)
 5. หนังสือยินยอมให้หักหนี้ (31/10/56)
 6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลของสมาชิก (2/1/56)
 7. แบบฟอร์มผู้รับโอนผลประโยชน์ (ของสหกรณ์) 08/07/54
 8. แบบฟอร์มสมัครสมาชิก (18/9/56)
 9. ใบลาออก
 10. ใบคำขอเปลี่ยนแปลงโดยใช้หุ้นค้ำประกัน
 11. ใบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำ
 12. ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการผ่อนชำระหนี้เงินกู้สามัญ
 13. ใบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้นรายเดือน

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ