ดาวน์โหลดเอกสาร
Posted: สอ.รพช. จำกัด Date: 2009-04-09 19:17:24
IP: 192.168.100.248
 
   

หลักเกณฑ์ และคู่มือ

 1. คู่มือการใช้งาน Application บนมือถือ (05/11/63) (พร้อมคำแนะนำการใช้งานต่างๆ) 
 2. คู่มือสมาชิก (แผ่นพับ) ประจำปี 2558
 3. ข้อควรระวังในการกรอกแบบฟอร์มเพื่อกู้เงินสามัญ
 4. หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (01/11/60)
 5. หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญของ พนง.ราชการ (01/11/60)
 6. หลักเกณฑ์การกู้เงินฉุกเฉิน (31/1/59)
 7. หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2565 

แบบฟอร์มเงินกู้
 1. แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ       8 ก.พ. 62
 2. แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน เริ่มใช้ 18 เม.ย.65
 3. แบบฟอร์มเงินกู้หุ้น (ใหม่)  27 ต.ค.59     
 4. แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ (พร้อมกับหนังสือให้ความยินยอมแสดงข้อมูล
 5. แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉินรายปี 2566  (เริ่มเปิดให้กู้วันที่ 1 เมษายน -15 ธันวาคม 2566)

           ***กรณียื่นกู้ฉุกเฉินโอนเข้าบัญชีต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้*** 

             - สลิปเงินเดือนปัจจุบันที่ทำการยื่นกู้

             - สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรประจำตัวรัฐของผู้กู้

             - สำเนาเลขที่บัญชี ธ.กรุงไทย, ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส.

        8.แบบฟอร์มประกันบริษัทฯ FWD  (ล่าสุด) 26/11/63

แบบฟอร์ม อื่นๆ

 1. แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2566 (หมดเขตการยื่นขอรับทุน 06/06/66)
 2. หนังสือให้ความยินยอมแสดงข้อมูล (Consent Form) PDPA
 3. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มประกัน FWD
 4. แบบฟอร์มคำขอเงินช่วยเหลืออุทกภัย (13/02/2561)
 5. แบบฟอร์มคำแถลงของผู้เรียกร้องคำสินไหมทดแทน  (11/01/2560)
 6. แบบฟอร์มถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษส่วนเกินหลักประกันการกู้ (กรณีที่ไม่ได้มาถอนเงินกู้ด้วยตนเองที่สหกรณ์) (25/08/58)
 7. แบบฟอร์มปิดบัญชีหลักประกันเงินฝาก (กรณีชำระหนี้หมด) (08/08/56)
 8. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลของสมาชิก (02/01/56)
 9. แบบฟอร์มผู้รับโอนผลประโยชน์ (ของสหกรณ์) 08/07/54
 10. แบบฟอร์มสมัครสมาชิก (18/09/56)
 11. ใบลาออก
 12. ใบคำขอเปลี่ยนแปลงโดยใช้หุ้นค้ำประกัน
 13. ใบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้คำประกัน 3 คน
 14. ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการผ่อนชำระหนี้เงินกู้สามัญ
 15. ใบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้นรายเดือน
 16. ใบถอนเงิน


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ