ดาวห์โหลดเอกสาร
Posted: สอ.รพช. จำกัด Date: 2009-04-09 19:17:24
IP: 192.168.100.248
 
   
คู่มือเเละระเบียบ
 1. คู่มือสมาชิก (แผ่นพับ) ประจำปี 2558
 2. ข้อควรระวังในการกรอกแบบฟอร์มเพื่อกู้เงินสามัญ
 3. หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (01/08/59)
 4. หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญของ พนง.ราชการ (31/1/59)
 5. หลักเกณฑ์การกู้เงินฉุกเฉิน (31/1/59)

แบบฟอร์มเงินกู้
 1. แบบฟอร์มเงินกู้หุ้น (ใหม่) 27 ต.ค.59 (ใหม่)
 2. แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ  8 พ.ค.60  (ใหม่)
 3. เอกสารเพิ่มเติมแบบฟอร์มเงินกู้สามัญ (6/5/58) ใหม่
 4. คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

        ***กรณียื่นกู้ฉุกเฉินโอนเข้าบัญชีต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้

             - สลิปเงินเดือนปัจจุบันที่ทำการยื่นกู้

             - สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรประจำตัวรัฐของผู้กู้

             - สำเนาเลขที่บัญชี ธ.กรุงไทย, ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส.

         5. แบบฟอร์มประกันชีวิตกรุงเทพ (เริ่มใช้ 1 เม.ย.60) ใหม่ล่าสุด

แบบฟอร์ม อื่นๆ

 1. แบบฟอร์มคำขอเงินช่วยเหลืออุทกภัย (19/1/2560)
 2. แบบฟอร์มคำแถลงของผู้เรียกร้องคำสินไหมทดแทน  (11/01/2560)
 3. แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2559  **(01/04/2559)
 4. แบบฟอร์มถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษส่วนเกินหลักประกันการกู้ (กรณีที่ไม่ได้มาถอนเงินกู้ด้วยตนเองที่สหกรณ์) (25/8/58)
 5. แบบฟอร์มปิดบัญชีหลักประกันเงินฝาก (กรณีชำระหนี้หมด) (8/8/56)
 6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลของสมาชิก (2/1/56)
 7. แบบฟอร์มผู้รับโอนผลประโยชน์ (ของสหกรณ์) 08/07/54
 8. แบบฟอร์มสมัครสมาชิก (18/9/56)
 9. ใบลาออก
 10. ใบคำขอเปลี่ยนแปลงโดยใช้หุ้นค้ำประกัน
 11. ใบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำ
 12. ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการผ่อนชำระหนี้เงินกู้สามัญ
 13. ใบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้นรายเดือน

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ