การบริการและสวัสดิการสมาชิก
Posted: สอ.รพช. จำกัด Date: 2009-04-09 19:01:26
IP: 192.168.100.248
 
   

1.ตารางการคำนวณวงเงินกู้สามัญ 
 

1

2

 

บริการด้านเงินฝาก มี 3 ประเภท คือ

1. เงินฝากออมทรัพย์

    - เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท และเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท

    - จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกๆ ครึ่งปี (ไม่เสียภาษี)

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

    - เปิดบัญชีครั้งแรก 1,000 บาท และเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

    - ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง

    - จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกๆ ครึ่งปี (ไม่เสียภาษี)

    - การถอนเงินฝากออกทรัพย์พิเศษ ถอนได้เดือนละครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง คิดค่าธรรมเนียมการถอนขึ้นต่ำ 500 บาท

3. เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน

    - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท

    - ถอนเมื่อครบกำหนด

    - หักภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ

*** อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์***

การบริการด้านเงินกู้

1. กู้ฉุกเฉิน

    - อายุการเป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป

    - ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 งวด

    - เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

    - กรณีผู้กู้มีหุ้นไม่ถึง 5,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 5,000 บาท

    - กรณีหักเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย กู้ได้สูงสุด 5 เท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกิน 90% ของค่าหุ้น

    - กรณีไม่สามารถหักเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท และต้องไม่เกิน 90% ของค่าหุ้น

2. กู้หุ้น

    - อายุการเป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป

    - กู้ได้ไม่เกิน 90% ของค่าหุ้น ผ่อนชำระไม่เกิน 120 งวด

3. กู้สามัญ   

    - อายุการเป็นสมาชิก 6 เดือน ขึ้นไป

    - ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลืออย่างน้อย 25% (หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว)

    - มีหลักประกันหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 หรือมีหุ้นเมื่อรวมกับเงินฝากไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของยอดเงินอนุมัติให้กู้

    - การกู้สามัญซ้ำต้องผ่อนหนี้เดิมมาแล้ว 9 งวด หากชำระหนี้เดิมไม่ถึง 9 งวด คิดค่าธรรมเนียมการกู้แสนละ

100 บาทเศษของแสนบาทคิดเป็น 100 บาท

     3.1 กู้สามัญพนักงานราชการ

    - ผ่อนไม่เกิน 48 งวด

    - สมาชิกพนักงานราชการ 1 คน ค้ำประกันผู้กู้ที่เป็นพนักงานราชการได้ไม่เกิน 4 คน

      หลักเกณฑ์การกู้มี 5 ประเภท แบ่งตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกได้แก่    

              3.1.1  อายุสมาชิก 6- 12 เดือน กู้ได้ 10 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท

              3.1.2 อายุสมาชิกเกินกว่า 12 เดือน - 24 เดือน กู้ได้ 10 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 150,000 บาท 

              3.1.3 อายุสมาชิกเกินกว่า 24 เดือน - 36 เดือน กู้ได้ 15 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 200,000 บาท 

              3.1.4 อายุสมาชิกเกินกว่า 36 เดือน - 60 เดือน กู้ได้ 15 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 250,000 บาท 

              3.1.5 อายุสมาชิกเกินกว่า 60 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 20 เท่าของเงินได้รายเดือนไม่เกิน 300,000 บาท

          การค้ำประกันพนักงานราชการมี 2 แนวทางได้แก่

             แนวทางที่ 1  สมาชิกผู้ค้ำประกัน 2 ราย โดยผู้ค้ำ 1 ใน 2 ต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่มีบำเหน็จ

             แนวทางที่ 2  สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการด้วยกันค้ำประกัน 4 ราย โดยผู้ค้ำ 2 ใน 4 ต้องเป็นพนักงานราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  8 ปี พร้อมแนบหลักฐานประกอบ / หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

             หากผู้กู้รายใดผิดนัดชำระหนี้ สหกรณ์ฯขอสงวนสิทธฺ์งดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนแก้ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

  ส่วนเงินปันผลของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน สหกรณ์จะอายัดไว้ จนกว่าหนี้ของผู้กู้จะได้รับการชำระครบถ้วน             

         3.2 กู้สามัญ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ

                    - สมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ค้ำประกันเงินกู้สามัญได้รายละไม่เกิน 3 คน

                   -  ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดตามประเภทเงินกู้สามัญ แต่ไม่เกินอายุราชการที่เหลือของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

                    หลักเกณฑ์การกู้ มี 6 ประเภท แบ่งตามวงเงินกู้และระยะเวลาผ่อนชำระ ได้แก่

                    3.2.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 600,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 84 งวด ทำประกันชีวิตกลุ่มทุน 2 แสนบาท และมีสมาชิกผู้ค้ำประกัน 2 ราย โดยผู้ค้ำ 1 ใน 2 ต้องมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญ

                    3.2.2 วงเงินกู้ไม่เกิน 600,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 120 งวด ทำประกันชีวิตกลุ่มทุน 4 แสนบาท และมีสมาชิกผู้ค้ำประกัน          2 รายโดยผู้ค้ำ 1 ใน 2 ต้องมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญ

                    3.2.3 วงเงินกู้เกินกว่า 600,000 บาทถึง 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 120 งวด ทำประกันชีวิตกลุ่มทุน 4 แสนบาท และมีสมาชิกผู้ค้ำประกัน   3 ราย โดยผู้ค้ำ 2 ใน 3 ต้องมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญ

                    3.2.4 วงเงินกู้เกินกว่า 1.5 ล้านบาท ถึง 2 ล้านบาท ผ่อนชำระ 216 งวด ทำประกันชีวิตกลุ่มทุน 6 แสนบาท และมีสมาชิกผู้ค้ำประกัน 3 ราย โดยผู้ค้ำประกัน 2 ใน 3 ต้องมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญ

                    3.2.5 วงเงินกู้เกินกว่า 2 ล้านบาท  ถึง 2.5 ล้านบาท ผ่อนชำระ 240 งวด ทำประกันชีวิตกลุ่มทุน 8 แสนบาท และมีสมาชิกผู้ค้ำประกัน 3 ราย โดยผุู้ค้ำประกัน  2 ใน 3 ต้องมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญ

                    3.2.6 ทวงเงินกู้เกินกว่า 2.5 ล้านบาท ถึง 3 ล้านบาท  ผ่อนชำระ 240 งวด  ทำประกันชีวิตกลุ่มทุน 1 ล้านบาทและมีสมาชิกผู้ค้ำประกัน 3 รา  โดยผู้ค้ำประกัน 2 ใน 3 ต้องมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญ

 

4. กู้พิเศษ

     - สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

     - เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป

     - กู้เพื่อเคหสงเคราะห์ ผ่อน 240 งวด

     - กู้เพื่อยานพาหนะ ผ่อนสูงสุด 120 งวด

     - กู้เพื่อการศึกษา ผ่อนสูงสุด 180 งวด

     - ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 

*** อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ฯ***

 

เงื่อนไขการชำระหนี้

- สมาชิกผิดนัดชำระหนี้ติดต่อกัน 2 งวด หรือผิดนัดรวม 3 ครั้ง จะถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก

- สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

 

การให้สวัดิการแก่สมาชิก

1. เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับงานศพของสมาชิก

    สมาชิกที่ถึงแก่กรรม ให้ผู้รับผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับงานศพ โดยแจ้งให้ สหกรณ์ฯ ทราบภายในกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม

 

อายุการเป็นสมาชิก จำนวนเงินสงเคราะห์ (บาท)
ไม่เกิน 5 ปี 20,000
เกินกว่า 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 30,000
เกินกว่า 10 ขึ้นไป 50,000

2. เพื่อสวัสดิการสมาชิกอาวุโส (ที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่อง 20 ปี ขึ้นไป นับถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดยจ่ายให้เป็นรายปีในวันประชุมใหญ่ พร้อมกับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน)

   มีเงื่อนไขการจ่ายดังนี้ 

    2.1 กรณีสมาชิกมีอายุไม่ถึง 60 ปี  ได้รับสวัสดิการปีละ 500 บาท

    2.2 กรณีสมาชิกมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปได้รับสวัสดิการปีละ 1,000 บาท 

3. กรณีประสบภัยพิบัติ

     สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ สามารถยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานประกอบส่งมาเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ

4.ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

   4.1 ประเภททุนสงเคราะห์

          4.1.1 ชั้นประถมศึกษา

          4.1.2 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

          4.1.3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

          4.1.4 ชั้นอาชีวศึกษา

   4.2 ประเภททุนเรียนดี

            4.2.1 ชั้นประถมศึกษา

         4.2.2 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

         4.2.3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

         4.2.4 ชั้นอาชีวศึกษา

 

Update : ณ วันที่ 1 พ.ย.2562  

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ