คุณสมบัติของสมาชิก
Posted: สอ.รพช. จำกัด Date: 2009-04-09 17:19:08
IP: 192.168.100.248
 
   

 สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กรมทางหลวงชนบท, กรมทรัพยากรน้ำ

2. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำที่เคยสังกัดหน่วยงานตามข้อ 1 และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด ที่ถูกตัดโอนหรือย้ายอัตราไปสังกัดหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม

3. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำที่เคยสังกัดกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทและเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด ที่ถูกโอนหรือย้านเนื่องจากการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมใหม่ หรือถูกถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เป็นข้าราชการบำนาญที่เคยสังกัดหน่วยงานตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือข้อ 3 

5. เป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวงชนบท และกรมทรัพยากรน้ำ

6. เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด หรือเจ้าหน้าที่ฌาปนกิจสงเคราะห์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

วิธีการสมัคร ดังต่อไปนี้

1. กรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด (โดยขอแบบฟอร์มได้ที่ สหกรณ์ฯ) หรือ Downlond จาก Web Site สหกรณ์ฯ             www.ardcoop.com

2. หลักฐานการประกอบการสมัคร

    2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ

    2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

    2.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอนผลประโยชน์

    2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับโอนผลประโยชน์

    2.5 ใบเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

3. ส่งเอกสารตามข้อ 1-2 ไปยังสหกรณ์ฯ เมื่อสหกรณ์ฯ ตรวจสอบแล้ว สหกรณ์ฯ จะแจ้งให้สมาชิกโอนเงินค่าหุ้นรายเดือนพร้อมค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

1. กรณีสมัครใหม่ครั้งแรก 50 บาท

2. ลาออกจากมาชิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน กลับมาสมัครใหม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ