เงินรางวัลสำหรับสมาชิกทั่วประเทศในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 65 จำนวน 400 รางวัล (Random)
Posted: ฝ่ายการจัดการ Date: 2023-03-08 14:18:29
IP: 183.88.238.136
 
   

เรียน สมาชิกที่ได้รับเงินรางวัลดังกล่าว

        สหกรณ์ฯ ได้ทำการโอนเงินเข้าตามบัญชีเงินเดือนของสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เฉพาะบัญชีัธนาคารกรุงไทย ส่วนธนาคารอื่นเงินจะเข้าบัญชีของสมาชิกในวันที่ 9 มีนาคม 2566 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ