เงินรางวัลสำหรับสมาชิกที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จำนวน 50 รางวัล
Posted: ฝ่ายการจัดการ Date: 2023-02-28 15:58:31
IP: 183.88.238.136
 
   

เรียน สมาชิกที่ได้รับเงินรางวัลดังกล่าว

        สอ.รพช.ได้ทำการโอนเงินรางวัลดังกล่าวให้แก่สมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ตามบัญชีเงินเดือนของสมาชิก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ