รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลสำหรับผู้มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 จำนวน 50 รางวัล
Posted: ฝ่ายการจัดการ Date: 2023-02-20 15:44:23
IP: 183.88.238.136
 
   

เรียน  สมาชิกที่ได้รับรางวัลสำหรับผู้มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 

         สอ.รพช.จะทำการโอนเงินรางวัลดังกล่าวให้แก่สมาชิกตามบัญชีเงินเดือน โดยถ้าสหกรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ