อัตราการถือหุ้น
Posted: สอ.รพช. จำกัด Date: 2009-04-09 19:38:17
IP: 192.168.100.248
 
   
อัตราการถือหุ้น 
 
สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ดังนี้
 
 เงินได้รายเดือน (บาท)
 การถือหุ้นรายเดือน (จำนวนหุ้น)
ไม่เกิน     4,000   20
4,000  –  6,000   30
6,000  –  8,000   40
8,000 – 10,000   50
10,000 – 12,000   60
12,000 – 14,000   70
14,000 – 16,000   80
16,000 – 18,000   90
18,000 – 20,000   100
20,000 – 24,000   120
24,000 – 28,000   150
28,000 – 32,000   180
32,000     ขึ้นไป   200


 

 การถือหุ้นของสหกรณ์

  สมาชิกส่งค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ำตามอัตราเงินเดือน  ค่าหุ้นสูงสุดไม่เกิน  2,000 บาท   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ