เรื่อง : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
   
  ตามที่สหกรณ์ฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ยุติธรรม เสมอภาค และในภาวะที่มีระบาดในปัจจุบัน ประกอบกับการแออัดของสถานที่จัดประชุม สถานที่จอดรถ จึงขอเสนอแนวทางเพือประกอบการพิจารณา 1.เห็นควรจัดให้มีการประชุมและเลือกตั้งในส่วนภูมิภาค และให้ศูนย์เขตเป็นจุดศูนย์กลางตามพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละศูนย์ โดยสมาชิกที่อยู่จังหวัดเขตรับผิดชอบของศูนย์สามารถมาร่วมลงคะแนน และรับฟังนโยบายของสหกรณ์ผ่านทางระบบ Conferrence ของศูนย์เขต หรือผ่านทางระบบ Zoom เพื่้อให้สมาชิกในส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และมีโอกาสได้ใช้สิทธิใช้เสียงของตัวเอง 2.แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการประจำหน่วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเลือกตั้ง และการดำเนินงาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
   
 
โดย :คุณชุติมา แสงงาม  สังกัด :สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 9 พิษณุโลก (ขก) เวลา : 29 ม.ค. 2564

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ศักดิพัฒน์ ปุลาเลิศ  2021-01-31 07:24:15
 
 
  เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ